Skip to content

Przy­kła­do­wa strona

Przy­kła­do­wa stro­na. Stro­ny są inne niż wpisy na blogu, ponie­waż nie tylko znaj­du­ją się zawsze w jed­nym miej­scu, ale także poja­wia­ją się w menu witry­ny (w więk­szo­ści moty­wów). Więk­szość użyt­kow­ni­ków zaczy­na od stro­ny z infor­ma­cja­mi o sobie, która zapo­zna ich przed odwie­dza­ją­cy­mi witry­nę. Taka stro­na może zawie­rać na przy­kład taką treść:

Cześć! Za dnia jestem kurie­rem rowe­ro­wym, nocą pró­bu­ję swo­ich sił w aktor­stwie, a to jest moja witry­na. Miesz­kam w Kra­ko­wie, mam wspa­nia­łe­go psa który wabi się Reks i lubię piña cola­dę (oraz spa­ce­ry, gdy pada deszcz).

…albo coś takiego:

Firma XYZ Doohic­key zosta­ła zało­żo­na w 1971 roku i od tam­tej pory dostar­cza spo­łe­czeń­stwu dobrej jako­ści gadże­ty. Znaj­du­ją­ca się w Gotham City XYZ zatrud­nia ponad 2000 osób i robi nie­sa­mo­wi­te rze­czy dla spo­łecz­no­ści Gotham.

Jako nowy użyt­kow­nik Word­Pres­sa, powi­nie­neś przejść do swo­je­go kok­pi­tu aby usu­nąć tę stro­nę i stwo­rzyć nowe z wła­sną tre­ścią. Dobrej zabawy!