Skip to content

Kim jesteśmy 

Pasjo­nu­je nas życie, praw­da, chęć dosko­na­le­nia sie­bie roz­wi­ja­nia pasji, życia i prze­ży­wa­nia tego życia napraw­dę. Ceni­my wol­ność szcze­gól­nie tę men­tal­ną. Lubi­my ludzi i poma­ga­nie innym. Każde z nas spe­cja­li­zu­je się z tym co spra­wia my naj­więk­szą radość.  

2L5A5626 Edit 1 300x400 Kim jesteśmy

PATRYCJA BONG 

Moją pasją od wielu lat jest sze­ro­ko poję­ta inte­gral­ność czło­wie­ka. Z wykształ­ce­nia jestem neu­ro­bio­lo­giem, roz­wi­jam swoją wie­dzę z zakre­su Tra­dy­cyj­nej Medy­cy­ny Chiń­skiej, aku­punk­tu­ry, i wpły­wu nawy­ków życia i diety na ludzi żyją­cych we współ­cze­snym świe­cie. Posia­dam cer­ty­fi­ka­ty z zakre­su Bio­ety­ki,  NVC (Poro­zu­mie­nie bez Prze­mo­cy), Psy­cho­bio­lo­gii, Hawaj­skiej tech­ni­ki Lomi Lomi Nui. Pogłę­biam wie­dzę z zakre­su wpły­wu emo­cji na naszą psy­chi­kę i pracy tera­peu­tycz­nej w opar­ciu o  meto­dy Haw­kin­sa i Nel­so­na. Jestem rów­nież tera­peu­tą PDS. Moją drugą natu­rą jest aktyw­ność w bli­sko­ści z przy­ro­dą. Z miło­ści do gór i żywio­łów jestem prze­wod­ni­kiem gór­skim i żeglarzem. 
filip 300 300x400 Kim jesteśmy

FILIP SZCZEPAŃSKI 

Jestem cer­ty­fi­ko­wa­nym coachem oraz men­to­rem, posia­dam rów­nież przy­go­to­wa­nie jako pro­fe­sjo­nal­ny tre­ner dzia­łów sprze­da­ży. Mam pra­wie dwu­dzie­sto­let­nie doświad­cze­nie w zarzą­dza­niu, pro­wa­dze­niu wła­snej firmy oraz pracy z dzia­ła­mi sprze­da­ży i mar­ke­tin­gu jako kon­sul­tant i szko­le­nio­wiec. Osią­gną­łem wiele suk­ce­sów, zali­czy­łem sporo pora­żek, wycią­gną­łem z tego dużo wnio­sków.  Uwa­żam, że wła­śnie poraż­ki budu­ją czło­wie­ka. Jak można sku­tecz­nie poma­gać innym, nie wie­dząc jak to jest kiedy się prze­gry­wa, kiedy nie jest się naj­lep­szym, kiedy czło­wiek sobie z czymś nie radzi? A prze­cież szko­le­nia to wła­śnie praca z ludź­mi, któ­rzy sobie z czymś nie radzą, któ­rzy nie zawsze są naj­lep­si. Jestem fanem aktyw­ne­go spę­dza­nia czasu — w górach, w wodzie czy w powie­trzu. Moją pasją są ludzie i praca z nimi — dzie­lę się doświad­cze­nia­mi, zara­żam odwa­gą i opa­no­wa­niem. Poma­gam w prze­zwy­cię­ża­niu lęków i prze­ko­nań ogra­ni­cza­ją­cych – czyli poma­gam w byciu lep­szym. Jestem rów­nież instruk­to­rem nur­ko­wa­nia PADI oraz cer­ty­fi­ko­wa­nym tre­ne­rem psim.