Skip to content

Co robimy 

Sku­tecz­ny dział sprze­da­ży to pod­sta­wa dobrze dzia­ła­ją­cej firmy. My zaj­mu­je­my się dba­niem o jego efek­tyw­ną pracę, roz­wój jego pra­cow­ni­ków i sku­tecz­ne narzę­dzie handlowe. 

Czy na pewno wiesz co nale­ży zmie­nić w dzia­le sprze­da­ży aby osią­gał zamie­rzo­ne efek­ty? Czy jesteś pewien jaka powin­na być tema­ty­ka szko­leń i kto na nich powi­nien być obec­ny? Może potrze­bu­jesz sku­tecz­nych mate­ria­łów sprze­da­żo­wych lub sku­tecz­niej­sze­go pro­ce­su sprze­da­ży? 

W pracy z dzia­ła­mi sprze­da­ży i mar­ke­tin­gu ważna jest dobra dia­gno­za, bo tylko dzię­ki jej traf­no­ści jeste­śmy w sta­nie popra­wić jakość pracy. Dys­po­nu­je­my autor­skim Narzę­dziem 3x7 do oceny spój­no­ści stra­te­gii sprze­da­ży na róż­nych pozio­mach, od zarzą­dza­nia po obsłu­gę klien­ta. Dzię­ki zasto­so­wa­niu Narzę­dzia 3x7 otrzy­masz wie­dzę odno­śnie spój­no­ści stra­te­gii sprze­da­ży w Two­jej fir­mie. Dowiesz się jak poczy­nio­ne przez zarząd zało­że­nia prze­kła­da­ją się na efekt koń­co­wy, inny­mi słowy czy zało­że­nia co do obsłu­gi klien­ta są toż­sa­me z odbio­rem firmy przez klien­tów. 

Spe­cja­li­zu­je­my się w pracy z dzia­ła­mi sprze­da­ży i mar­ke­tin­gu oraz sty­kiem współ­pra­cy obu tych dzia­łów. Prze­ka­zu­je­my nasze doświad­cze­nie zdo­by­te w sprze­da­ży, zarzą­dza­niu, two­rze­niu dedy­ko­wa­nych narzę­dzi mar­ke­tin­go­wych i mate­ria­łów han­dlo­wych. Prze­ka­zy­wa­nie wie­dzy i obser­wo­wa­nie roz­wo­ju pra­cow­ni­ków to nasza pasja. Po pro­stu lubi­my ludzi, poma­ga­my sta­wać się im lep­szy­mi, bar­dziej kom­pe­tent­ny­mi, pew­ny­mi sie­bie w tym co robią, a co za tym idzie bar­dziej wydaj­ny­mi w pracy. 

logo big wiev 537x114 Co robimy

Pra­gnie­my czy­nić pracę w sprze­da­ży i mar­ke­tin­gu bar­dziej przy­ja­zną, dają­cą zado­wo­le­nie i dzię­ki temu wydaj­niej­szą i gene­ru­ją­cą war­tość doda­ną dla firmy. 

Naszą pasja są ludzie. Pra­gnie­my, aby pra­cow­ni­cy dosta­wa­li nie­zbęd­ną wie­dzę i zdo­by­wa­li potrzeb­ne umie­jęt­no­ści, aby dosko­na­ląc się i opa­no­wu­jąc nowe kom­pe­ten­cje mogli być pewni swo­je­go warsz­ta­tu, mogli mieć spo­koj­ną głowę i zaj­mo­wać się reali­za­cja zadań w fir­mach w któ­rych pra­cu­ją. Kom­pe­tent­ny pra­cow­nik to pra­cow­nik bar­dziej zado­wo­lo­ny ze swo­jej pracy, to pra­cow­nik bar­dziej wydaj­ny, to zado­wo­lo­na firma. Dzię­ki pod­nie­sie­niu kom­pe­ten­cji i kwa­li­fi­ka­cji pra­cow­ni­cy będą mogli podej­mo­wać nowe wyzwa­nia, będą mieli prze­strzeń na pene­tra­cję rynku i roz­wój sprze­da­ży, będą w bar­dziej świa­do­my spo­sób patrzeć na klien­tów, zarzą­dzać swoją pracą. 

Pra­cu­je­my z cały­mi dzia­ła­mi, ale rów­nież indy­wi­du­al­nie, z poszcze­gól­ny­mi pra­cow­ni­ka­mi dzia­łów sprze­da­ży na róż­nych szcze­blach – od asy­sten­ta do szefa działu.

 

 

 To co nas wyróż­nia to pasja do naucza­nia i holi­stycz­ne podej­ście do sprze­da­ży. Dla nas war­to­ścią jest czło­wiek. Wie­rzy­my, że nale­ży mu poma­gać w roz­wo­ju, bo prze­ło­ży się to na roz­wój firmy w któ­rej pracuje. 

Nie jeste­śmy mistrza­mi świa­ta, nie jeste­śmy super geniu­sza­mi sprze­da­ży, któ­rzy wszyst­ko widzie­li, któ­rzy są dosko­na­li, gene­ro­wa­li miliar­dy zło­tych obro­tu, zarzą­dza­li mega kor­po­ra­cja­mi, są uoso­bie­niem suk­ce­su, geniu­szu i mister­nej wir­tu­oze­rii tech­ni­ka­mi sprze­da­ży. Naszą mocną stro­ną jest prze­ka­zy­wa­nie wie­dzy, traf­ne dia­gno­zo­wa­nie i prak­ty­ka. 

Lubi­my uczyć, mamy w tym doświad­cze­nie i rów­nież wie­dzę prak­tycz­ną — lata spę­dzo­ne w pracy w dzia­łach han­dlo­wych, agen­cjach rekla­mo­wych, pra­cu­jąc z róż­ny­mi dzia­ła­mi sprze­da­ży jak rów­nież indy­wi­du­al­nie z ich pra­cow­ni­ka­mi.  

Nie jeste­śmy  mądrzej­si od Was, to Wy zna­cie naj­le­piej swoje pro­duk­ty i swoje firmy – my patrząc  zewnątrz widzi­my obsza­ry, które można wzmoc­nić, popra­wić czy udo­sko­na­lić. My potra­fi­my obser­wo­wać to, co i jak Wy robi­cie,  wycią­gać z tego wnio­ski i wdra­żać roz­wią­za­nia. Naj­istot­niej­sze jest to, że  patrząc z zewnątrz skąd my patrzy­my, widać wię­cej…